Scons - makefile w pythonie

03/05/2015Administracja

Kilka miesięcy temu szukałem alternatywy do automatycznie generowanych makefilie i natrafiłem na projekt o nazwie scons

Użyłem tego projektu do kompilacji jednej z moich aplikacji. Największym plusem tego rozwiązania dla mnie był, to że nie trzeba  uczyć się nowego "języka"  do pisania skryptów  kompilacyjnych. Pythona znałem więc nie miałem z tym problemu.

Wygląd pliku

Poniżej znajdują się proste funkcje pomocnicze, które ułatwiają przygotowanie środowiska kompilacyjnego. 

# tworzenie listy podkatalogów
def getSubdirs(abs_path_dir):
  lst = [ name for name in os.listdir(abs_path_dir) if os.path.isdir(os.path.join(abs_path_dir, name)) and name[0] != '.' ]
  lst.sort()
  return lst
# wyszukiwanie plikow zrodlowy cpp i hpp
def getSources(src_dir):
  sources = []
  for root, dirnames, filenames in os.walk(src_dir):
    for filename in fnmatch.filter(filenames, '*.cpp'):
      sources.append(str(os.path.join(root, filename)))
    for filename in fnmatch.filter(filenames, '*.hpp'):
      sources += Glob(os.path.join(root, filename))
  return sources
# sprawdzenie czy dana komenda istnieja
def cmd_exists(cmd):
  return subprocess.call("type " + cmd, shell=True, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE) == 0
# funkcja do przygotowania zmiennych srodowiskowych 
def prepare_env(env_vars):
  env = {}
  for var in env_vars:
    if var in os.environ:
      env[var] = os.environ[var]
  return env

Dalej widać przygotowanie zmiennych do kompilacji 

num_cpu = int(os.environ.get('NUM_CPU', 2))
src_dir = 'src'
atabox_sources = getSources(src_dir)
modules = getSubdirs(src_dir)

print('modules {}'.format(modules))
cpp_defined = {'DEBUG': 1, 'BOOST_LOG_DYN_LINK': 'yes'}
common_libs = [
  'pthread',
  'boost_system',
  'boost_thread',
  'boost_iostreams',
  'boost_filesystem',
  'boost_log',
  'rocksdb',
  'bz2',
  'z',
  'cpprest',
  'Aquila',
  'Ooura_fft'

]
libs_path = ['external/aquila/lib']
CXX = 'g++'
# w przypadku gdy zainstalowany jest clang to go uzyj
if cmd_exists('clang++'):
  CXX = 'clang++'

SetOption('num_jobs', num_cpu)
print "running with -j", GetOption('num_jobs')

Przygotowanie zmiennych zawierających:

 • liczbę CPU użytych do kompilacji
 • pliki źródłowe 
 • pliki nagłówkowe
 • stałe przekazane do kompilatora
 • linkowane biblioteki 
 • i na końcu wybór kompilatora

Dalej wszystkie te zmienne są przekazane do Env Scons

env_env = prepare_env(['PATH','TERM', 'HOME'])
VariantDir(build_dir, '.')
env = Environment(ENV = env_env, CXX = CXX )
env.Append(CPPPATH=include_dir)
env.Append(CPPFLAGS=cppflags)
env.Append(CPPDEFINES=cpp_defined)
env.Append( LIBS = common_libs )
env.Append(LIBPATH = libs_path)

Dodatkowo przekazuję też obecny env aby wynik kompilacji był kolorowany.

 

Całość skryptu wygląda następująco: 

import os
import fnmatch
import subprocess


def getSubdirs(abs_path_dir):
  lst = [ name for name in os.listdir(abs_path_dir) if os.path.isdir(os.path.join(abs_path_dir, name)) and name[0] != '.' ]
  lst.sort()
  return lst

def getSources(src_dir):
  sources = []
  for root, dirnames, filenames in os.walk(src_dir):
    for filename in fnmatch.filter(filenames, '*.cpp'):
      sources.append(str(os.path.join(root, filename)))
    for filename in fnmatch.filter(filenames, '*.hpp'):
      sources += Glob(os.path.join(root, filename))
  return sources


def cmd_exists(cmd):
  return subprocess.call("type " + cmd, shell=True, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE) == 0

def prepare_env(env_vars):
  env = {}
  for var in env_vars:
    if var in os.environ:
      env[var] = os.environ[var]
  return env

num_cpu = int(os.environ.get('NUM_CPU', 2))
src_dir = 'src'
atabox_sources = getSources(src_dir)
modules = getSubdirs(src_dir)

print('modules {}'.format(modules))
cpp_defined = {'DEBUG': 1, 'BOOST_LOG_DYN_LINK': 'yes'}
common_libs = [
  'pthread',
  'boost_system',
  'boost_thread',
  'boost_iostreams',
  'boost_filesystem',
  'boost_log',
  'rocksdb',
  'bz2',
  'z',
  'cpprest',
  'Aquila',
  'Ooura_fft'

]
libs_path = ['external/aquila/lib']
CXX = 'g++'
if cmd_exists('clang++'):
  CXX = 'clang++'

SetOption('num_jobs', num_cpu)
print "running with -j", GetOption('num_jobs')

include_dir = [
  "src",
  "external/aquila/aquila/",
  "external/casablanca/Release/include/",
  "external/rocksdb_source/include/",
  "external/kiss_fft",
  "external/"
]

cppflags = ['--std=c++11', '-Wall', '-g', '-fdiagnostics-color=always']


output = 'atabox-server'
build_dir = 'build'

source_files = [os.path.join(build_dir, s) for s in atabox_sources]
comp = ARGUMENTS.get('env', 'debug')
if comp.startswith('tests'):
  print('---------------------_TEST_---------------------------')
  CXX = 'g++'
  common_libs.append('gcov')
  common_libs += ['gtest', 'gmock']
  cppflags.append('-g3')
  cppflags += ['-c', '-fmessage-length=0', '-fprofile-arcs', '-ftest-coverage']
  output = 'atabox-tests'
  atabox_sources.pop(0)
  source_files.pop(0)

  atabox_sources += getSources('tests')
  if 'jenkins' in comp:
    cppflags.remove('-Wall')
    cppflags.remove('-fdiagnostics-color=always')
    cppflags.append('-O0')
    cppflags.append('-w')
  source_files += [os.path.join(build_dir, s) for s in getSources('tests')]
else:
  common_libs += ['boost_program_options']


env_env = prepare_env(['PATH','TERM', 'HOME'])


VariantDir(build_dir, '.')
env = Environment(ENV = env_env, CXX = CXX )
env.Append(CPPPATH=include_dir)
env.Append(CPPFLAGS=cppflags)
env.Append(CPPDEFINES=cpp_defined)
env.Append( LIBS = common_libs )
env.Append(LIBPATH = libs_path)

env.Program('build/' + output, source_files)

Oprócz tego co opisałem w przypadku przekazania parametru skrypt kompilacyjny może działać inaczej. Było mi to potrzebne do uruchomienia kompilacjie na Jenkinsie (dodatkowe flagi do pokrycia kodu testami i valgrinda)

 

Powiązane posty