Nginx skrypt do kompilacji

29/04/2015Administracja

Po co administrator pisze skrypty? Po to by mieć więcej czasu. A na co? Na pisanie skryptów. Tym sucharem chciałbym zacząć post na temat skryptu, który powstał z potrzeby dodania 1 modułu do nginxa..

 

Potrzebowałem dodać jedynie nginx_page_speed. Znalazłem paczkę  nginxa z tym modułem, ale miałem problem z zależnościami...więc postanowiłem skompilować sobie nginxa.  I dzięki temu napisałem wydaje mi nawet dobry skrypt do kompilacji binarki nginxa. Bezproblemu można dodać czy usunąć moduł. Plik na dole zawiera całą konfiguracje skryptu:

version: "1.8.0"
hooks:
  postdownload: ~
  postconfigure: ~

modules:
  ngx_devel_kit:
    source: 'https://github.com/simpl/ngx_devel_kit.git'
    version: 'tags/v0.2.19'
  nginx-upstream-fair:
    source: 'https://github.com/gnosek/nginx-upstream-fair.git'
    version: ~
  lua-nginx:
    source: 'https://github.com/openresty/lua-nginx-module.git'
    version: 'tags/v0.9.15 '
  lua-upstream-cache-nginx:
    source: 'https://github.com/cloudflare/lua-upstream-cache-nginx-module.git'
    version: 'tags/v0.1.1'
 
  nginx-upload-progress:
    source: 'https://github.com/masterzen/nginx-upload-progress-module/archive/v0.9.1.tar.gz'
  echo-nginx:
    source: 'https://github.com/openresty/echo-nginx-module.git'
    version: 'tags/v0.57'
  nginx-push-stream:
    source: 'https://github.com/wandenberg/nginx-push-stream-module.git'
    version: 'tags/0.4.1'
  headers-more-nginx:
    source: 'https://github.com/openresty/headers-more-nginx-module.git'
    version: 'tags/v0.25'
  ngx_cache_purge:
    source: 'https://github.com/FRiCKLE/ngx_cache_purge.git'
    version: 'tags/2.3'
  nginx-dav-ext:
    source: 'https://github.com/arut/nginx-dav-ext-module.git'
    version: 'tags/v0.0.3'
  ngx_http_substitutions_filter:
    source: 'https://github.com/yaoweibin/ngx_http_substitutions_filter_module.git'
    version: 'tags/v0.6.4'
  ngx_pagespeed:
    source: 'https://github.com/pagespeed/ngx_pagespeed.git'
    version: 'tags/v1.9.32-3-beta'
    postdownload:
      - 'wget -nc https://dl.google.com/dl/page-speed/psol/1.9.32.3.tar.gz'
      - 'tar -xzvf 1.9.32.3.tar.gz'
  ngx-fancyindex:
    source: 'https://github.com/aperezdc/ngx-fancyindex.git'
    version: 'tags/v0.3.5'

configure:
  - with-ld-opt=-Wl,-L/usr/lib/,-z,relro
  - with-cc-opt='-g -O2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -D_FORTIFY_SOURCE=2 -I/usr/include/luajit-2.0/ -I/usr/include/uuid/'
  - with-http_ssl_module
  - prefix=/usr/share/nginx
  # flagi kompilacji- ...
install_deps:
  - libluajit-5.1-dev
  - liblua5.1-0
  - libluajit-5.1-common
  - redis-server
  - libhiredis-dev
  - liblua5
  - libpcre3
  - libpcre3-dev
  - libgd2-xpm
  - libgd2-xpm-dev
  - libgeoip-dev
  - openssl
  - libssl-dev
  - libperl-dev
  - lib64z1
  - uuid-dev

enviroment:
  LUAJIT_LIB: '/usr/lib/'
  LUAJIT_INC: '/usr/include/luajit-2.0/'

Objaśnienia:

 • version - wersja nginx do skompilowana
 • hooks - komendy wykonywane odpowiednio 
  • postdownload - po ściągnięciu źródła nginx
  • postconfigure - po wykonaniu polecenia configure
 • modules - lista modułów do ściągnięcia i skompilowania. Gdy link ma końcówkę git skrypt ma możliwość przełączenia się na tag lub branch. Tutaj jest też hook postdownload
 • configure - flagi do kompilacji nginx
 • install_deps - zależności do zainstalowania za pomocą apt-get
 • enviroment - zmienne środowiskowe przekazane do skryptów

Cały proces kompilacji odbywa się folderze /tmp/nginx.

Sam skrypt może nie jest najładniejszym kodem napisanym prze zemnie w pythonie, ale spełnia swoją funkcje co jest dla mnie najważniejsze:

#!/usr/bin/env python
import yaml
import os
import subprocess

config = yaml.load(open('./modules.yml'))
hooks = config['hooks']
env = os.environ
for key, value in config['enviroment'].iteritems():
  if value:
    env[key] = value


shell = lambda cmd: subprocess.call(cmd, shell=True, env = env)
base_path = '/tmp/'

def clone_repo(url, path, version):
  shell('git clone ' + url + ' ' + path)
  if version:
    shell('cd '+ path +' && git checkout ' + version)

def download(url, path):
  download_path = os.path.join(path, 'download')
  shell('mkdir -p ' + download_path)
  shell('wget -nc ' + url + ' -P ' + download_path)

  if url.endswith('.tar.gz'):
    filename = url.split('/')
    filename = filename[len(filename) - 1]

    shell('tar zxf ' + os.path.join(download_path, filename) + ' -C ' + path)
    lst = [ name for name in os.listdir(path) if os.path.isdir(os.path.join(path, name)) and name[0] != '.' and name != 'download' ]
    print(lst)
    return os.path.join(path, lst[0])
  return download_path


def prepare_modules(modules):
  modules_path = []
  for name, mod in modules.iteritems():
    path = os.path.join(base_path, name)
    if mod['source'].endswith('.git'):
      clone_repo(mod['source'], path, mod['version'])
    else:
      path = download(mod['source'], path)
    modules_path.append(path)
    if 'postdownload' in mod:
      for post in mod['postdownload']:
        shell('cd ' + path + ' && ' + post)
  return modules_path

def install_deps(deps):
  for dep in deps:
    shell('sudo apt-get install ' + dep)


def configure(args, modules):
  configure_args = ' --' + ' --'.join(args)
  for mod in modules:
    configure_args += ' --add-module=' + mod
  return configure_args

install_deps(config['install_deps'])
modules = prepare_modules(config['modules'])
configure_args = configure(config['configure'], modules)

nginx_path = download('http://nginx.org/download/nginx-' + config['version'] + '.tar.gz', os.path.join(base_path, 'nginx'))

print configure_args
shell('cd ' + nginx_path + ' && ./configure ' + configure_args)
if 'postconfigure' in hooks:
  if hooks['postconfigure']:
    for cmd in hooks['postconfigure']:
      cmd = cmd.replace('{{nginx_path}}', nginx_path)
      print(cmd)
      shell(cmd)
shell('cd ' + nginx_path + ' && make -j2')

Przygotowanie paczki deb

Gdy już nginx zostanie skompilowany mamy możliwość zbudowania paczki debianowskie za pomocą skryptu debpackage.sh. Przykładowe wywołanie:

./debpackage.sh /tmp/nginx/nginx-1.8.0 1.8.0

Pliki konfiguracyjne dla nginx znajdują się w folderze package. Trzeba zwrócić uwagę na to, że przy instalacji tak zbudowanej paczki zostają nadpisane wszystkie poniżej wyszczególnione pliki:

$ tree package 
package
├── etc
│  ├── default
│  │  └── nginx
│  ├── init.d
│  │  └── nginx
│  ├── logrotate.d
│  │  └── nginx
│  ├── nginx
│  │  ├── fastcgi.conf
│  │  ├── fastcgi_params
│  │  ├── koi-utf
│  │  ├── koi-win
│  │  ├── mime.types
│  │  ├── nginx.conf
│  │  ├── proxy_params
│  │  ├── scgi_params
│  │  ├── sites-available
│  │  │  └── default
│  │  ├── snippets
│  │  │  ├── fastcgi-php.conf
│  │  │  └── snakeoil.conf
│  │  ├── uwsgi_params
│  │  └── win-utf
│  └── ufw
│    └── applications.d
│      └── nginx
└── lib
  └── systemd
    └── system
      └── nginx.service

Po zaskoczeniu skryptu w aktualnym katalogu dostaniemy paczkę debianowską nginx-extras-amd64.deb. I już mamy nginxa gotowego do instalacji. 

Skrypt na githubie

 

Powiązane posty